Instytut Strategii Polskiej

 
 

Podstawy etyczne

 

 

O Instytucie

Patronat
Podstawy etyczne
Statut
Inicjatywy

Programy i analizy

Władze

 

Kontakt

Analiza Strategiczna „Homogeniczny system teleinformatyczny na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem państwa w stanach kryzysowych”

W dniu 19 marca 2012r. na spotkaniu Komitetu Sterującego Konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Strategii Polskiej strony przyjęły jednolity tekst dokumentu dla wykonania umowy zawartej przez Konsorcjum z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego (Analiza Strategiczna „Homogeniczny system teleinformatyczny na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem państwa w stanach kryzysowych”).

W dniu 22 marca 2012r. zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Strategii Polskiej przekazana została do Biura Bezpieczeństwa Narodowego Analiza Strategiczna „Homogeniczny system teleinformatyczny na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem państwa w stanach kryzysowych” wraz ze streszczeniem.

Analiza Strategiczna stanowi rozwinięcie wcześniej złożonych opracowań wykonanych dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w których zawarte zostały ogólne założenia do projektu pt. „Homogeniczny system teleinformatyczny na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem państwa w stanach kryzysowych”.

Projekt ten jest nierozłącznie związany z projektami informatyzacji najważniejszych instytucji administracji państwowej oraz MON. W szczególności, dotyczy budowy infrastruktury niezbędnej w relacjach Państwa z Unią Europejską i NATO.

Wypracowane w analizie wnioski winny być elementem spójnej strategii bezpieczeństwa narodowego w zakresie łączności. Są one bowiem nierozłącznie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym państwa.

Jednym z celów analizy jest wykazanie zależności pomiędzy informatyzacją państwa a jego bezpieczeństwem. Proponowane rozwiązania winny zapewnić pożądany kształt infrastruktury krytycznej państwa, która decyduje o bezpieczeństwie narodowym w tym samym stopniu, co np. rozwiązania kryptograficzne.

W opracowaniu analizowane są możliwości budowy jednorodnego systemu teleinformatycznego państwa, nie tylko z punktu widzenia instytucji administracji publicznej i armii, ale również z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych, dysponujących rozległymi sieciami telekomunikacyjnymi i innymi aktywami, które obecnie nie są w pełni wykorzystywanymi przez te podmioty.

Jednym z kluczowych wniosków wypracowanych w analizie jest postulat budowy operatora narodowego w oparciu o potencjał strategicznego przedsiębiorstwa pełniącego de facto już obecnie funkcje przypisane takiemu operatorowi. Stworzenie operatora narodowego jest elementem ogólniejszej koncepcji struktury organizacyjnej zarządzania bezpieczeństwem państwa.

Celem opracowania jest analiza możliwości budowy, w oparciu o aktywa teleinformatyczne państwa, operatora narodowego i próba umocowania takiego operatora w strukturze organizacyjnej zarządzania bezpieczeństwem państwa W opracowaniu, przedstawiany jest stan obecny aktualnie działających lub będących w trakcie budowy systemów teleinformatycznych i możliwości nowych rozwiązań, które sprowadzają się do przedstawienia modelu zarządzania bezpieczeństwem państwa opartego na homogenicznym systemie teleinformatycznym. Sprowadza się to do zapewnienia odpowiednich warunków gwarantujących działanie takiego systemu zgodnie z przyjętymi założeniami, umożliwiające osiąganie założonych celów. Zarządzanie bezpieczeństwem poprzez wykorzystywanie dostępnych informacji na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń stanowi priorytet funkcjonowania państwa jako organizacji. Budowa przedmiotowej infrastruktury ma się odbyć w oparciu o posiadane przez państwo aktywa telekomunikacyjne i wykonawcze (przemysł zbrojeniowy).

Rozproszona budowa jednostek pływających

W czerwcu 2011r. rozpoczęto prace nad projektem „Rozproszona budowa jednostek pływających”. Projekt m. in. obejmuje zidentyfikowanie dostępnych na polskim rynku zasobów, technologii i zdolności wytwórczych w zakresie budowy jednostek pływających (ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich jak i ich zagospodarowaniem) w celu odbudowy krajowych kompetencji i zdolności produkcyjnych. Projekt obejmuje również ocenę zasobów wytwórczych wytypowanych państw w celu kształtowania tym samym polityki eksportowej państwa. Zakończenie prac nad projektem przewidywane jest na koniec drugiego kwartału 2012r.

Analiza specustawy stoczniowej

Prywatyzacja Stoczni Gdańsk

Szczecin

Analiza urządzeń do wykrywania skażeń chemicznych